werkwoordSpaansvoltooid_deelwoordik_hedenik_verledenjij_hedenjij_verledenhij_hedenhij_verledenwij_hedenwij_verleden
aanbiedenofrecerhebben aangebodenbied aanbood aanbiedt aanbood aanbiedt aanbood aanbieden aanboden aan
aandoenponer enhebben aangedaandoe aandeed aandoet aandeed aandoet aandeed aandoen aandeden aan
aankomenllegarzijn aangekomenkom aankwam aankomt aankwam aankomt aankwam aankomen aankwamen aan
aantrekkenatraer (ropa)hebben aangetrokkentrek aantrok aantrekt aantrok aantrekt aantrok aantrekken aantrokken aan
aanvragensolicitarhebben aangevraagdvraag aanvroeg aanvraagt aanvroeg aanvraagt aanvroeg aanvragen aanvroegen aan
aanwijzenseñalarhebben aangewezenwijs aanwees aanwijst aanwees aanwijst aanwees aanwijzen aanwezen aan
afmakenacabarhebben afgemaaktmaak afmaakte afmaakt afmaakte afmaakt afmaakte afmaken afmaakten af
afsprekenacordarhebben afgesprokenspreek afsprak afspreekt afsprak afspreekt afsprak afspreken afspraken af
aftrekkensustraerhebben afgetrokkentrek aftrok aftrekt aftrok aftrekt aftrok aftrekken aftrokken af
bakkenhornearhebben gebakkenbakbaktebaktbaktebaktbaktebakkenbakten
beantwoordenresponderhebben beantwoordbeantwoordbeantwoorddebeantwoordtbeantwoorddebeantwoordtbeantwoorddebeantwoordenbeantwoordden
bedankenagradecerhebben bedanktbedankbedanktebedanktbedanktebedanktbedanktebedankenbedankten
bedenkenpensarhebben bedachtbedenkbedachtbedenktbedachtbedenktbedachtbedenkenbedachten
bedoelensignificarhebben bedoeldbedoelbedoeldebedoeltbedoeldebedoeltbedoeldebedoelenbedoelden
beginnencomenzarzijn begonnenbeginbegonbegintbegonbegintbegonbeginnenbegonnen
begrijpenentenderhebben begrepenbegrijpbegreepbegrijptbegreepbegrijptbegreepbegrijpenbegrepen
bellenllamarhebben gebeldbelbeldebeltbeldebeltbeldebellenbelden
belovenprometerhebben beloofdbeloofbeloofdebelooftbeloofdebelooftbeloofdebelovenbeloofden
bereikencontactarhebben bereiktbereikbereiktebereiktbereiktebereiktbereiktebereikenbereikten
beschermenprotegerhebben beschermdbeschermbeschermdebeschermtbeschermdebeschermtbeschermdebeschermenbeschermten
beschrijvendescribirhebben beschrevenbeschrijfbeschreefbeschrijftbeschreefbeschrijftbeschreefbeschrijvenbeschreven
besluitendecidirhebben beslotenbesluitbeslootbesluitbeslootbesluitbeslootbesluitenbesloten
besprekendiscutirhebben besprokenbespreekbesprakbespreektbesprakbespreektbesprakbesprekenbespraken
bestaanexistirhebben bestaanbestabestondbestaatbestondbestaatbestondbestaanbestonden
bestellenpedirhebben besteldbestelbesteldebesteltbesteldebesteltbesteldebestellenbestelden
betekenensignificarhebben betekendbetekenbetekendebetekentbetekendebetekentbetekendebetekenenbetekenden
bevallendar a luzhebben bevallenbevalbevielbevaltbevielbevaltbevielbevallenbevielen
bewarenguardarhebben bewaardbewaarbewaardebewaartbewaardebewaartbewaardebewarenbewaarden
bewegenmoverhebben bewogenbeweegbewoogbeweegtbewoogbeweegtbewoogbewegenbewogen
bezig zijnestar ocupadozijn bezig geweestben bezigwas bezigbent bezigwas bezigis bezigwas bezigzijn bezigwaren bezig
bezoekenvisitarhebben bezochtbezoekbezochtbezoektbezochtbezoektbezochtbezoekenbezochten
bezorgenentregarhebben bezorgdbezorgbezorgdebezorgtbezorgdebezorgtbezorgdebezorgenbezorgden
biedenapostarhebben gebodenbiedboodbiedtboodbiedtboodbiedenboden
bijtenmorderhebben gebetenbijtbeetbijtbeetbijtbeetbijtenbeten
bindenatargebondenbindbondbindtbondbindtbondbindenbonden
binnenkomenentrar enzijn binnengekomenkom binnenkwam binnenkomt binnenkwam binnenkomt binnenkwam binnenkomen binnenkwamen binnen
blijkenresultargeblekenblijkbleekblijktbleekblijktbleekblijkenbleken
blijvenquedarsezijn geblevenblijfbleefblijftbleefblijftbleefblijvenbleven
blinkenbrillargeblonkenblinkblonkblinktblonkblinktblonkblinkenblonken
blussenextinguirhebben geblustblusblusteblustblusteblustblusteblussenblusten
bouwenconstruirhebben gebouwdbouwbouwdebouwtbouwdebouwtbouwdebouwenbouwden
brekenromperhebben gebrokenbreekbrakbreektbrakbreektbrakbrekenbraken
brengentraerhebben/zijn gebrachtbrengbrachtbrengtbrachtbrengtbrachtbrengenbrachten
condolerencondolersehebben gecondoleerdcondoleercondoleerdecondoleertcondoleerdecondoleertcondoleerdecondolerencondoleerden
controlerencomprobarhebben gecontroleerdcontroleercontroleerdecontroleertcontroleerdecontroleertcontroleerdecontrolerencontroleerden
delencompartirhebben gedeelddeeldeeldedeeltdeeldedeeltdeeldedelendeelden
denkenpensarhebben gedachtdenkdachtdenktdachtdenktdachtdenkendachten
discussierendiscutirhebben gediscuteerddiscussierdiscussierdediscussiertdiscussierdediscussiertdiscussierdediscussierendiscussierden
doenhacerhebben gedaandoedeeddoetdeeddoetdeeddoendeden
doorgaancontinuarzijn doorgegaanga doorging doorgaat doorging doorgaat doorging doorgaan doorgingen door
doorgeventransmitirhebben doorgegevengeef doorgaf doorgeeft doorgaf doorgeeft doorgaf doorgeven doorgaven door
draaiengirarhebben gedraaiddraaidraaidedraaitdraaidedraaitdraaidedraaiendraaiden
dragenllevarhebben gedragendraagdroegdraagtdroegdraagtdroegdragendroegen
drijvenflotargedrevendrijfdreefdrijftdreefdrijftdreefdrijvendreven
dringeninstargedrongendringdrongdringtdrongdringtdrongdringendrongen
drinkenbeberhebben gedronkendrinkdronkdrinktdronkdrinktdronkdrinkendronken
drukkenpulsarhebben gedruktdrukdruktedruktdruktedruktdruktedrukkendrukten
duwenpulsarhebben geduwdduwduwdeduwtduwdeduwtduwdeduwenduwden
dweilenfregarhebben gedweilddweildweildedweiltdweildedweiltdweildedweilendweilden
dwingenforzargedwongendwingdwongdwingtdwongdwingtdwongdwingendwongen
eruitzienparecerse ahebben eruit gezienzie eruitzag eruitziet eruitzag eruitziet eruitzag eruitzien eruitzagen eruit
etencomerhebben gegeteneetateetateetatetenaten
feestvierencelebrarhebben feestgevierdvier feestvierde feestviert feestvierde feestviert feestvierde feestvieren feestvierden feest
feliciterenfelicitarhebben gefeliciteerdfeliciteerfeliciteerdefeliciteertfeliciteerdefeliciteertfeliciteerdefeliciterenfeliciteerden
fietsencyclarhebben gefietstfietsfietstefietstfietstefietstfietstefietsenfietsten
gaanirzijn gegaangaginggaatginggaatginggaangingen
gebeurenpasarhet is gebeurdhet gebeurthet gebeurde
geboren wordenser nacerzijn geborenword geborenwerd geborenwordt geborenwerd geborenwordt geborenwerd geborenworden geborenwerden geboren
gebruikenutilizarhebben gebruiktgebruikgebruiktegebruiktgebruiktegebruiktgebruiktegebruikengebruikten
genietendisfrutarhebben genotengenietgenootgenietgenootgenietgenootgenietengenoten
geopereerd wordenser operadohebben geopereerdopereeropereerdeopereertopereerdeopereertopereerdeopererenopereerden
gescheiden zijndivorciarse (matrimonio)zijn gescheidenben gescheidenwas gescheidenbent gescheidenwas gescheidenis gescheidenwas gescheidenzijn gescheidenwaren gescheiden
gevendarhebben gegevengeefgafgeeftgafgeeftgafgevengaven
glijdendeslizargegledenglijgleedglijdtgleedglijdtgleedglijdengleden
glimmenbrillargeglommenglimglomglimtglomglimtglomglimmenglommen
gooientirarhebben gegooidgooigooidegooitgooidegooitgooidegooiengooiden
grijpenagarrargegrepengrijpgreepgrijptgreepgrijptgreepgrijpengrepen
hangencuelgarhebben gehangenhanghinghangthinghangthinghangenhingen
hebbentenerhebben gehadhebhadhebthadheefthadhebbenhadden
helpenapoyarhebben geholpenhelphielphelpthielphelpthielphelpenhielpen
herhalenrepetirhebben herhaaldherhaalherhaaldeherhaaltherhaaldeherhaaltherhaaldeherhalenherhaalden
herkennenreconocerhebben herkendherkenherkendeherkentherkendeherkentherkendeherkennenherkenden
hetense llamarhebben gehetenheetheetteheetheetteheetheettehetenheetten
hijsenlevantargehesenhijsheeshijstheeshijstheeshijsenhesen
hoestentoserhebben gehoesthoesthoesttehoesthoesttehoesthoesttehoestenhoestten
hoevennecesitarhebben gehoefdhoefhoefdehoefthoefdehoefthoefdehoevenhoefden
hopenesperanzahebben gehoopthoophooptehoopthooptehoopthooptehopenhoopten
horenescucharhebben gehoordhoorhoordehoorthoordehoorthoordehorenhoorden
houdenmantenerhebben gehoudenhoudhieldhoudthieldhoudthieldhoudenhielden
huilenllorarhebben gehuildhuilhuildehuilthuildehuilthuildehuilenhuilden
inademeninhalarhebben ingeademdadem inademde inademt inademde inademt inademde inademen inademden in
inschrijvenregistrarsehebben ingeschrevenschrijf me inschreef me inschrijft je inschreef je inschrijft zich inschreef zich inschrijven ons inschreven ons in
instoppeninsertarhebben ingestoptstop instopte instopt instopte instopt instopte instoppen instopten in
kiezenelegirhebben gekozenkieskooskiestkooskiestkooskiezenkozen
kijkenmirarhebben gekekenkijkkeekkijktkeekkijktkeekkijkenkeken
klimmenescalarhebben geklommenklimklomklimtklomklimtklomklimmenklommen
klinkensonarhebben geklonkenklinkklonkklinktklonkklinktklonkklinkenklonken
knijpenpellizcargeknepenknijpkneepknijptkneepknijptkneepknijpenknepen
knippencortarhebben gekniptknipkniptekniptkniptekniptknipteknippenknipten
knoeienlíohebben geknoeidknoeiknoeideknoeitknoeideknoeitknoeideknoeienknoeiden
kokencocinarhebben gekooktkookkooktekooktkooktekooktkooktekokenkookten
komenvenirhebben gekomenkomkwamkomtkwamkomtkwamkomenkwamen
kopencomprarhebben gekochtkoopkochtkooptkochtkooptkochtkopenkochten
krijgenobtenerhebben gekregenkrijgkreegkrijgtkreegkrijgtkreegkrijgenkregen
krimpenencogergekrompenkrimpkrompkrimptkrompkrimptkrompkrimpenkrompen
kuchentoserhebben gekuchtkuchkuchtekuchtkuchtekuchtkuchtekuchenkuchten
kunnenpoderhebben gekundkankonkuntkonkankonkunnenkonden
kussenbesarhebben gekustkuskustekustkustekustkustekussenkusten
lachenreirsehebben gelachenlachlachtelachtlachtelachtlachtelachenlachten
ladencargarhebben geladenlaadlaaddelaadtlaaddelaadtlaaddeladenlaadden
langskomenvisitar a / pasar azijn langsgekomenkom langskwam langskomt langskwam langskomt langskwam langskomen langskwamen langs
latendejarhebben gelatenlaatlietlaatlietlaatlietlatenlieten
leggenponerhebben gelegdleglegdelegtlegdelegtlegdeleggenlegden
lekkenderramarhebben gelektleklektelektlektelektlektelekkenlekten
lenenprestarhebben geleendleenleendeleentleendeleentleendelenenleenden
lesgevenenseñarhebben lesgegevengeef lesgaf lesgeeft lesgaf lesgeeft lesgaf lesgeven lesgaven les
leverenentregarhebben geleverdleverleverdelevertleverdelevertleverdeleverenleverden
lezenleerhebben gelezenleeslasleestlasleestlaslezenlazen
liggenacostarsehebben gelegenliglagligtlagligtlagliggenlagen
lijdensufrirgeledenlijdleedlijdtleedlijdtleedlijdenleden
lijkenaparecerhebben gelekenlijkleeklijktleeklijktleeklijkenleken
lopencaminarhebben gelopenlooplieplooptlieplooptlieplopenliepen
luisterenescucharhebben geluisterdluisterluisterdeluistertluisterdeluistertluisterdeluisterenluisterden
lukkentener exitozijn gelukthet lukthet luktezij zijn geluktzij waren gelukt
mailenenviar correohebben gemaildmailmaildemailtmaildemailtmaildemailenmailden
makenhacerhebben gemaaktmaakmaaktemaaktmaaktemaaktmaaktemakenmaakten
meegaanvenirzijn meegegaanga meeging meegaat meeging meegaat meeging meegaan meegingen mee
meemakenparticiparhebben meegemaaktmaak meemaakte meemaakt meemaakte meemaakt meemaakte meemaken meemaakten mee
meenemenllévar contigohebben meegenomenneem meenam meeneemt meenam meeneemt meenam meenemen meenamen mee
meldeninformarhebben gemeldmeldmelddemeldtmelddemeldtmelddemeldenmeldden
merkendarse cuentahebben gemerktmerkmerktemerktmerktemerktmerktemerkenmerkten
metenmedirhebben gemetenmeetmatmeetmatmeetmatmetenmaten
missenechar de menoshebben gemistmismistemistmistemistmistemissenmisten
moetendeberhebben gemoetenmoetmoestmoetmoestmoetmoestmoetenmoesten
mogenpuederhebben gemogenmagmochtmagmochtmagmochtmogenmochten
naaiencosergenaaidnaainaaidenaaitnaaidenaaitnaaidenaaiennaaiden
nakijkencomprobarhebben nagekekenkijk nakeek nakijkt nakeek nakijkt nakeek nakijken nakeken na
nementomarhebben genomenneemnamneemtnamneemtnamnemennamen
niezenestornudarhebben geniestniesniesteniestniesteniestniesteniezenniesten
noemenllamarhebben genoemdnoemnoemdenoemtnoemdenoemtnoemdenoemennoemden
oefenenpracticarhebben geoefendoefenoefendeoefentoefendeoefentoefendeoefenenoefenden
omdraaiengirarhebben omgedraaiddraai (me) omdraaide (me) omdraait (je) omdraaide (je) omdraait (zich) omdraaide (zich) omdraaien (ons) omdraaiden (ons) om
omgaaninteractuarzijn omgegaanga omging omgaat omging omgaat omging omgaan omgingen om
onderzoekeninvestigarhebben onderzochtonderzoekonderzochtonderzoektonderzochtonderzoektonderzochtonderzoekenonderzochten
ontdekkendescubrirhebben ontdektontdekontdekteontdektontdekteontdektontdekteontdekkenontdekten
onthoudenrecordarhebben onthoudenonthoudonthieldonthoudtonthieldonthoudtonthieldonthoudenonthielden
ontmoetenencontrarhebben ontmoetontmoetontmoetteontmoetontmoetteontmoetontmoetteontmoetenontmoetten
ontvangenrecibirhebben ontvangenontvangontvingontvangtontvingontvangtontvingontvangenontvingen
opendoenabrirhebben geopenddoe opendeed opendoet opendeed opendoet opendeed opendoen opendeden open
openenabrirhebben geopendopenopendeopentopendeopentopendeopenenopenden
opererenoperarhebben geopereerdopereeropereerdeopereertopereerdeopereertopereerdeopererenopereerden
ophangencolgarhebben opgehangenhang ophing ophangt ophing ophangt ophing ophangen ophingen op
opladenregarcarhebben opgeladenlaad oplaadde oplaadt oplaadde oplaadt oplaadde opladen oplaadden op
oplettenprestar attenciónhebben opgeletlet oplette oplet oplette oplet oplette opletten opletten op
oplossenresolverhebben opgelostlos oploste oplost oploste oplost oploste oplossen oplosten op
opnemengrabarhebben opgenomenneem opnam opneemt opnam opneemt opnam opnemen opnamen op
oppassentener cuidadohebben opgepastpas oppaste oppast oppaste oppast oppaste oppassen oppasten op
opruimenlimpiarhebben opgeruimdruim opruimde opruimt opruimde opruimt opruimde opruimen opruimden op
opstaanlevantarsehebben opgestaansta opstond opstaat opstond opsta opstond opstaan opstonden op
opsturenenviarhebben opgestuurdstuur opstuurde opstuurt opstuurde opstuurt opstuurde opsturen opstuurden op
optellensumarhebben opgeteldtel optelde optelt optelde optelt optelde optellen optelden op
opzoekenbuscarhebben opgezochtzoek opzocht opzoekt opzocht opzoekt opzocht opzoeken opzochten op
organiserenorganizarhebben georganiseerdorganiseerorganiseerdeorganiseertorganiseerdeorganiseertorganiseerdeorganiserenorganiseerden
overgaantratar dezijn overgegaangaat overging overgaat overging overgaat overging overgaan overgingen over
overleggenconsultarhebben overlegdoverlegoverlegdeoverlegtoverlegdeoverlegtoverlegdeoverleggenoverlegden
overlijdenfallecerzijn overledenoverlijdoverleedoverlijdtoverleedoverlijdtoverleedoverlijdenoverleden
overstekencruzarzijn overgestokensteek overstak oversteekt overstak oversteekt overstak oversteken overstaken over
parkerenaparcarhebben geparkeerdparkeerparkeerdeparkeertparkeerdeparkeertparkeerdeparkerenparkeerden
passenprobarhebben gepastpaspastepastpastepastpastepassenpasten
passerenpasarzijn gepasseerdpasseerpasseerdepasseertpasseerdepasseertpasseerdepasserenpasseerden
plakkenpegarhebben geplaktplakplakteplaktplakteplaktplakteplakkenplakten
plassenhacer pishebben geplastplasplasteplastplasteplastplasteplassenplasten
pratenhablarhebben gepraatpraatpraattepraatpraattepraatpraattepratenpraatten
presenterenpresentarhebben gepresenteerdpresenteerpresenteerdepresenteertpresenteerdepresenteertpresenteerdepresenterenpresenteerden
prijzenalabargeprezenprijspreesprijstpreesprijstpreesprijzenprezen
printenimprimirhebben geprintprintprintteprintprintteprintprintteprintprintten
proberenintentarhebben geprobeerdprobeerprobeerdeprobeertprobeerdeprobeertprobeerdeproberenprobeerden
radenadivinarhebben geradenraadraadderaadtraadderaadtraadderadenraadden
reagerenresponderhebben gereageerdreageerreageerdereageertreageerdereageertreageerdereagerenreageerden
reddensalvarzijn geredredredderedtredderedtreddereddenredden
regelenarreglarhebben geregeldregelregelderegeltregelderegeltregelderegelenregelden
regenenlloverhet heeft geregendhet regenthet regende
rekenenmatemáticashebben gerekendrekenrekenderekentrekenderekentrekenderekenenrekenden
reparerenrepararhebben gerepareerdrepareerrepareerderepareertrepareerderepareertrepareerdereparerenrepareerden
reserverenreservarhebben gereserveerdreserveerreserveerdereserveertreserveerdereserveertreserveerdereserverenreserveerden
rijdenconducirhebben geredenrijdreedrijdtreedrijdtreedrijdenreden
rijgenencordargeregenrijgreegrijgtreegrijgtreegrijgenregen
rijzenlevantargerezenrijsreesrijstreesrijstreesrijzenrezen
roepenllamarhebben geroepenroeprieproeptrieproeptrieproepenriepen
roerenrevolverhebben geroerdroerroerderoertroerderoertroerderoerenroerden
rokenfumarhebben gerooktrookrookterooktrookterooktrookterokenrookten
ruikenolerhebben gerokenruikrookruiktrookruiktrookruikenroken
ruilencambiarhebben geruildruilruilderuiltruilderuiltruilderuilenruilden
samenwerkencooperarhebben samengewerktwerk samenwerkte samenwerkt samenwerkte samenwerkt samenwerkte samenwerken samenwerkten samen
scheidensepararzijn gescheidenscheidscheiddescheidtscheiddescheidtscheiddescheidenscheidden
schijnenbrillarhebben geschenenschijnscheenschijntscheenschijntscheenschijnenschenen
schilderenpintar (arte)hebben geschilderdschilderschilderdeschildertschilderdeschildertschilderdeschilderenschilderden
schoonmakenlimpiarhebben schoongemaaktmaak schoonmaakte schoonmaakt schoonmaakte schoonmaakt schoonmaakte schoonmaken schoonmaakten schoon
schreeuwengritarhebben geschreeuwdschreeuwschreeuwdeschreeuwtschreeuwdeschreeuwtschreeuwdeschreeuwenschreeuwden
schrijvenescribirhebben geschrevenschrijfschreefschrijftschreefschrijftschreefschrijvenschreven
schrikkenasustarzijn geschrokkenschrikschrokschriktschrokschriktschrokschrikkenschrokken
slaangolpearhebben geslagenslasloegslaatsloegslaatsloegslaansloegen
slagenaprobarzijn geslaagdslaagslaagdeslaagtslaagdeslaagtslaagdeslagenslaagden
slapendormirhebben geslapenslaapsliepslaaptsliepslaaptsliepslapensliepen
slijpenmolergeslepenslijpsleepslijptsleepslijptsleepslijpenslepen
slijtendesgastargesletenslijtsleetslijtsleetslijtsleetslijtensleten
slinkenencogergeslonkenslinkslonkslinktslonkslinktslonkslinkenslonken
sluitencerrarhebben geslotensluitslootsluitslootsluitslootsluitensloten
smakensaborhebben gesmaaktsmaaksmaaktesmaaktsmaaktesmaaktsmaaktesmakensmaakten
smijtenarrojargesmetensmijtsmeetsmijtsmeetsmijtsmeetsmijtensmeten
snappenentenderhebben gesnaptsnapsnaptesnaptsnaptesnaptsnaptesnappensnapten
snijdencortarhebben gesnedensnijdsneedsnijdtsneedsnijdtsneedsnijdensneden
solliciterensolicitar un trabajohebben gesolliciteerdsolliciteersolliciteerdesolliciteertsolliciteerdesolliciteertsolliciteerdesolliciterensolliciteerden
sparenahorarhebben gespaardspaarspaardespaartspaardespaartspaardesparenspaarden
spijtenlamentarhebben gespetenhet spijt mehet speet mehet spijt je/uhet speet je/uhet spijt hem/haarhet speet hem/haarhet spijt ons/jullie/henhet speet ons/jullie/hen
spinnengirargesponnenspinsponspintsponspintsponspinnensponnen
sprekenhablarhebben gesprokenspreeksprakspreektsprakspreektspraksprekenspraken
springensaltarhebben gesprongenspringsprongspringtsprongspringtsprongspringensprongen
staanestar de piehebben gestaanstastondstaatstondstaatstondstaanstonden
stelenrobarhebben gestolensteelstalsteeltstalsteeltstalstelenstalen
stervenmorirzijn gestorvensterfstierfsterftstierfsterftstierfstervenstierven
stijgenlevantargestegenstijgsteegstijgtsteegstijgtsteegstijgenstegen
stijvenendurecergestevenstijfsteefstijftsteefstijftsteefstijvensteven
stinkenoler malhebben gestonkenstinkstonkstinktstonkstinktstonkstinkenstonken
stofzuigenaspirarhebben gestofzuigdstofzuigstofzoogstofzuigtstofzoogstofzuigtstofzoogstofzuigenstofzogen
stoppendetenergestoptstopstoptestoptstoptestoptstoptestoppenstopten
storenmolestarhebben gestoordstoorstoordestoortstoordestoortstoordestorenstoorden
strijdenpeleargestredenstrijdstreedstrijdtstreedstrijdtstreedstrijdenstreden
strijkenplancharhebben gestrekenstrijkstreekstrijktstreekstrijktstreekstrijkenstreken
studerenestudiarhebben gestudeerdstudeerstudeerdestudeertstudeerdestudeertstudeerdestuderenstudeerden
tankenponer gasolinahebben getankttanktanktetankttanktetankttanktetankentankten
tellencontarhebben geteldtelteldeteltteldeteltteldetellentelden
terugbellenvolver a llamarhebben teruggebeldbel terugbelde terugbelt terugbelde terugbelt terugbelde terugbellen terugbelden terug
toevoegenanadirhebben toegevoegdvoeg toevoegde toevoegt toevoegde toevoegt toevoegde toevoegen toevoegden toe
trekkentirarhebben getrokkentrektroktrekttroktrekttroktrekkentrokken
uitademenexhalehebben uitgeademdadem uitademde uitademt uitademde uitademt uitademde uitademen uitademden uit
uitdoenquitarhebben uitgedaandoe uitdeed uitdoet uitdeed uitdoet uitdeed uitdoen uitdeden uit
uitgaansalirzijn uitgegaanga uitging uitgaat uitging uitgaat uitging uitgaan uitgingen uit
uitleggenexplicarhebben uitgelegdleg uitlegde uitlegt uitlegde uitlegt uitlegde uitleggen uitlegden uit
uitnodigeninvitarhebben uitgenodigdnodig uitnodigde uitnodigt uitnodigde uitnodigt uitnodigde uitnodigen uitnodigden uit
uitpakkendesenvolverhebben uitgepaktpak uitpakte uitpakt uitpakte uitpakt uitpakte uitpakken uitpakten uit
uitrustendescansarhebben uitgerustrust uitrustte uitrust uitrustte uitrust uitrustte uitrusten uitrustten uit
uitstekensobresalirhebben uitgestokensteek uitstak uitsteekt uitstak uitsteekt uitstak uitsteken uitstaken uit
uittrekkenquitarse (ropa)hebben uitgetrokkentrek uittrok uittrekt uittrok uittrekt uittrok uittrekken uittrokken uit
uitzoekenescogerhebben uitgezochtzoek uitzocht uitzoekt uitzocht uitzoekt uitzocht uitzoeken uitzochten uit
vallencaerzijn gevallenvalvielvaltvielvaltvielvallenvielen
vangenatraparhebben gevangenvangvingvangtvingvangtvingvangenvingen
varennavegarhebben gevarenvaarvaardevaartvaardevaartvaardevarenvaarden
vasthoudensostenerhebben vastgehoudenhoud vasthield vasthoudt vasthield vasthoudt vasthield vasthouden vasthielden vast
vechtenlucharhebben gevochtenvechtvochtvechtvochtvechtvochtvechtenvochten
veranderencambiarhebben veranderdveranderveranderdeverandertveranderdeverandertveranderdeveranderenveranderden
verbergenesconderhebben verborgenverbergverborgverbergtverborgverbergtverborgverbergenverborgen
verbiedenprohibirhebben verbodenverbiedverboodverbiedtverboodverbiedtverboodverbiedenverboden
verdelendividirhebben verdeeldverdeelverdeeldeverdeeltverdeeldeverdeeltverdeeldeverdelenverdeelden
verdergaancontinuarzijn verdergegaanga verderging verdergaat verderging verdergaat verderging verdergaan verdergingen verder
verdienenganarhebben verdiendverdienverdiendeverdientverdiendeverdientverdiendeverdienenverdienden
verdwijnendesaparecerverdwenenverdwijnverdweenverdwijntverdweenverdwijntverdweenverdwijnenverdwenen
vergelijkencompararhebben vergelekenvergelijkvergeleekvergelijktvergeleekvergelijktvergeleekvergelijkenvergeleken
vergetenolvidarzijn vergetenvergeetvergatvergeetvergatvergeetvergatvergetenvergaten
verhuizenmudarsezijn verhuisdverhuisverhuisdeverhuistverhuisdeverhuistverhuisdeverhuizenverhuisden
verkopenvenderhebben verkochtverkoopverkochtverkooptverkochtverkooptverkochtverkopenverkochten
verliezenperderhebben verlorenverliesverloorverliestverloorverliestverloorverliezenverloren
vermenigvuldigenmultiplicarhebben vermenigvuldigdvermenigvuldigvermenigvuldigdevermenigvuldigtvermenigvuldigdevermenigvuldigtvermenigvuldigdevermenigvuldigenvermenigvuldigden
verrassensopresarhebben verrastverrasverrasteverrastverrasteverrastverrasteverrassenverrasten
verstaanentenderhebben verstaanverstaverstondverstaatverstondverstaatverstondverstaanverstonden
versturenenviarhebben verstuurdverstuurverstuurdeverstuurtverstuurdeverstuurtverstuurdeversturenverstuurden
vertrekkensalirzijn vertrokkenvertrekvertrokvertrektvertrokvertrektvertrokvertrekkenvertrokken
vervenpintarhebben geverftverfverfdeverftverfdeverftverfdevervenverfden
verwachtenesperarhebben verwachtverwachtverwachtteverwachtverwachtteverwachtverwachtteverwachtenverwachtten
verwijtenculparverwetenverwijtverweetverwijtverweetverwijtverweetverwijtenverweten
verzamelencoleccionarhebben verzameldverzamelverzameldeverzameltverzameldeverzameltverzameldeverzamelenverzamelden
verzendenenviarhebben verzondenverzendverzondverzendtverzondverzendtverzondverzendenverzonden
verzinneninventarverzonnenverzinverzonverzintverzonverzintverzonverzinnenverzonnen
vierencelebrarhebben gevierdviervierdeviertvierdeviertvierdevierenvierden
vindenencontrarhebben gevondenvindvondvindtvondvindtvondvindenvonden
vissenpescarhebben gevistvisvistevistvistevistvistevissenvisten
voelensentirhebben gevoeldvoelvoeldevoeltvoeldevoeltvoeldevoelenvoelden
voerenalimentarhebben gevoerdvoervoerdevoertvoerdevoertvoerdevoerenvoerden
volgenasistirhebben gevolgdvolgvolgdevolgtvolgdevolgtvolgdevolgenvolgden
voorstellenproponerhebben voorgesteldstel voorstelde voorstelt voorstelde voorstelt voorstelde voorstellen voorstelden voor
vragenpreguntarhebben gevraagdvraagvroegvraagtvroegvraagtvroegvragenvroegen
vriezencongelarsehebben gevrorenvriesvroorvriestvroorvriestvroorvriezenvroren
waaienwhifflehebben gewaaidwaaiwaaidewaaitwaaidewaaitwaaidewaaienwaaiden
waarschuwenadvertirhebben gewaarschuwdwaarschuwwaarschuwdewaarschuwtwaarschuwdewaarschuwtwaarschuwdewaarschuwenwaarschuwden
wassenlavarhebben gewassenwaswastewastwastewastwastewassenwasten
wegenpesarhebben gewogenweegwoogweegtwoogweegtwoogwegenwogen
weggaanirsehebben weggegaanga wegging weggaat wegging weggaat wegging weggaan weggingen weg
wennenacostumbrarsezijn gewendwenwendewentwendewentwendewennenwenden
wensendesearhebben gewenstwenswenstewenstwenstewenstwenstewensenwensten
werkentrabajarhebben gewerktwerkwerktewerktwerktewerktwerktewerkenwerkten
wetensaberhebben gewetenweetwistweetwistweetwistwetenwisten
wijkencedergewekenwijkweekwijktweekwijktweekwijkenweken
wijzenseñalargewezenwijsweeswijstweeswijstweeswijzenwezen
windenenvolvergewondenwindwondwindtwondwindtwondwindenwonden
winkelenhacer comprashebben gewinkeldwinkelwinkeldewinkeltwinkeldewinkeltwinkeldewinkelenwinkelden
winnenganarhebben gewonnenwinwonwintwonwintwonwinnenwonnen
wonenvivirgewoondwoonwoondewoontwoondewoontwoondewonenwoonden
wordenconvertirsezijn gewordenwordwerdwordtwerdwordtwerdwordenwerden
wrijvenfrotargewrevenwrijfwreefwrijftwreefwrijftwreefwrijvenwreven
wringenescurrirgewrongenwringwrongwringtwrongwringtwrongwringenwrongen
zakkensuspenderzijn gezaktzakzaktezaktzaktezaktzaktezakkenzakten
zeggendecirhebben gezegdzegzeizegtzeizegtzeizeggenzeiden
zich aankledenvestirhebben aangekleedkleed me aankleedde me aankleedt je aankleedde je aankleedt zich aankleedde zich aankleden ons aankleedden ons aan
zich aanmeldeninscribirsehebben zich aangemeldmeld me aanmeldde me aanmeldt je aanmeldde je aanmeldt zich aanmeldde zich aanmelden ons aanmeldden ons aan
zich bemoeienmetersehebben zich bemoeidbemoei mebemoeide mebemoeit jebemoeide jebemoeit zichbemoeide zichbemoeien onsbemoeiden ons
zich haastendarse prisahebben gehaasthaast mehaastte mehaast jehaastte jehaast zichhaastte zichhaasten onshaastten ons
zich herinnerenrecordarhebben zich herinnerdherinner meherinnerde meherinnert jeherinnerde jeherinnert zichherinnerde zichherinneren onsherinnerden ons
zich interessereninteresarzijn geinteresseerdinteresseer meinteresseerde meinteresseert jeinteresseerde jeinteresseert zichinteresseerde zichinteresseren onsinteresseerden ons
zich verzettenresistarhebben verzetverzet meverzette meverzet jeverzette jeverzet zichverzette zichverzetten onsverzetten ons
zich voorbereidenprepararzijn voorbereidbereid me voorbereidde me voorbereidt je/u voorbereidde je/u voorbereidt zich voorbereidde zich voorbereiden ons voorbereidden ons voor
zienverhebben gezienziezagzietzagzietzagzienzagen
zijnestarzijn geweestbenwasbentwasiswaszijnwaren
zingencantarhebben gezongenzingzongzingtzongzingtzongzingenzongen
zinkenhundirgezonkenzinkzonkzinktzonkzinktzonkzinkenzonken
zittensentarsehebben gezetenzitzatzitzatzitzatzittenzaten
zoekenbuscarhebben gezochtzoekzochtzoektzochtzoektzochtzoekenzochten
zoenenbesarhebben gezoendzoenzoendezoentzoendezoentzoendezoenenzoenden
zorgencuidarhebben gezorgdzorgzorgdezorgtzorgdezorgtzorgdezorgenzorgden
zullentener voluntad dezullen hebbenzalzouzultzouzalzouzullenzouden
zwemmennadarhebben gezwommenzwemzwomzwemtzwemdezwemtzwomzwemmenzwommen
zwijgencallargezwegenzwijgzweegzwijgtzweegzwijgtzweegzwijgenzwegen